We nemen je privacy serieus. 

De gegevens die je op de site achterlaat worden alleen gebruikt om een reactie te kunnen geven of je bestelling in orde te maken. Je gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt of bewaard.

Zonder je expliciete toestemming worden je gegevens nooit aan derden verstrekt. Als we, uit hoofde van wet- of regelgeving, verplicht zijn je gegevens te vestrekken aan bevoegde instanties, dan doen we onze uiterste best je daarover tijdig te informeren.

Cookies

Op de site worden geen cookies gebruikt waarvoor persoonlijke gegevens nodig zijn. Er worden hooguit technische en functionele cookies gebruikt die geen inbreuk maken op je privacy. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat de website naar behoren werkt.  Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone als je een website voor de eerste keer bezoekt.
Je kunt altijd je eigen webbrowser (zoals Chrome, Firefox en Safari) zo instellen dan er geen cookies worden opgeslagen. 

Auteursrecht

Je mag delen van tekst op deze website alleen zonder voorafgaande toestemming gebruiken als je daarbij de website als bron vermeld. Alle afbeeldingen vallen onder het auteursrecht. Zonder voorafgaande toestemming mag je deze niet downloaden, kopiëren of op een andere manier gebruiken.

Lily Monori van Dijken, gevestigd te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https:// lilymonori.nl/contact

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lily Monori van Dijken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • de gegevens die u invult tijdens de bestelling van mijn boek, te weten:
    • Voor- en achternaam
    • Adres en woonplaats

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lily Monori van Dijken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming

Lily Monori van Dijken neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lily Monori van Dijken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lily Monori van Dijkenverstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Lily Monori van Dijken maakt gebruik van de volgende diensten:

  • iDeal betalingen via Mollie.nl dat optreedt als verwerkingsverantwoordelijke krachtens artikel 4(7) AVG.
  • de website is gehost bij bHosted.nl. Met deze partij heeft Coers Internet Diensten in opdracht van Lily Monori een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lily Monori van Dijken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar : info@lilymonori.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Lily Monori van Dijken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lily Monori van Dijken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lilymonori.nl

You have Successfully Subscribed!